studio danstique logo klein
Privacybeleid
PRIVACYBELEID VAN STUDIO DANSTIQUE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studio Danstique verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Studio Danstique, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Studio Danstique verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Studio Danstique, Gasthuisstraat 15, 5708 HG Helmond, 06-43539373.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Arno.voogt@Atos.net, 06-13772203.

2. Welke gegevens verwerkt Studio Danstique een voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
2.2 Studio Danstique verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Studio Danstique
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Studio Danstique en je te informeren over de ontwikkelingen van Studio Danstique.

3. Bewaartermijnen
Studio Danstique verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Studio Danstique passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de functionaris leden/donateurbeheer van Studio Danstique kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Studio Danstique zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris leden/donateurbeheer.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Studio Danstique je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris leden/donateurbeheer.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

┬ę 2018 Studio Danstique
button home
button fotoalbum
button lesinfo
button contact
button voorstellingen